Jeevitha Kazhchakal - PDF free download eBook

  • Verified: Wed, Dec 01, 2021
  • Published: 08.02.2019
  • Views: 127
    • Tags:

Introduction

സമൂഹതതിലപിന നനമയും സനേഹവുമെലലാം വററിപപോകുനനു എനന മുറവിളികകിടയില ഇതാ സനേഹതതിനറെ തുരുതതായി ഒരു ഡോകടര. ഒരു സുഹൃതതായി, സഹോദരനായി, വഴികാടടിയായി, നിങങളുടെ കാവലമാലാഖയായി സദാ പുഞചിരിപൊഴികകുനന സാനനിധയം....

read more

Details of Jeevitha Kazhchakal

Original Title
Jeevitha Kazhchakal
Edition Format
Paperback
Number of Pages
110 pages
Book Language
Malayalam
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

Jeevitha Kazhchakal

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

സമൂഹതതിലപിന നനമയും സനേഹവുമെലലാം വററിപപോകുനനു എനന മുറവിളികകിടയില ഇതാ സനേഹതതിനറെ തുരുതതായി ഒരു ഡോകടര. ഒരു സുഹൃതതായി, സഹോദരനായി, വഴികാടടിയായി, നിങങളുടെ കാവലമാലാഖയായി സദാ പുഞചിരിപൊഴികകുനന സാനനിധയം. ലകഷകകണകകിനു രോഗികളകക വാകകും സാമീപയവും അറിവും കൊണട ആശവാസമേകുനന ഡോ.

ഗംഗാധരന തനറെ ജീവിതാനുഭവങങളും കാഴചപപാടുകളും പങകുവെകകുനനു. വായനകകാരിലേകക ഒരു സനേഹഗംഗയായി പരകകുനന ലളിതമായ ശൈലിയും ആഖയാ സമൂഹത്തില്പിന് നന്മയും സ്‌നേഹവുമെല്ലാം വറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന മുറവിളിക്കിടയില്‍ ഇതാ സ്‌നേഹത്തിന്റെ തുരുത്തായി ഒരു ഡോക്ടര്‍. ഒരു സുഹൃത്തായി, സഹോദരനായി, വഴികാട്ടിയായി, നിങ്ങളുടെ കാവല്‍മാലാഖയായി സദാ പുഞ്ചിരിപൊഴിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം.

ലക്ഷക്കണക്കിനു രോഗികള്‍ക്ക് വാക്കും സാമീപ്യവും അറിവും കൊണ്ട് ആശ്വാസമേകുന്ന ഡോ. ഗംഗാധരന്‍ തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പങ്കുവെക്കുന്നു. വായനക്കാരിലേക്ക് ഒരു സ്‌നേഹഗംഗയായി പരക്കുന്ന ലളിതമായ ശൈലിയും ആഖ്യാനവും.

മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സ്‌നേഹഗംഗ' എന്ന കോളത്തിന്റെ പുസ്തകരൂപം.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
jeevitha_kazhchakal.pdf
jeevitha_kazhchakal.epub
jeevitha_kazhchakal_all.zip