വീണവരുടെ വേദം (Veenavarude Vedam) (Malayalam Poems) - PDF free download eBook

  • Verified: Wed, Dec 08, 2021
  • Published: 02.01.2019
  • Views: 368

Introduction

'വീണവരുടെ വേദ'തതിലൂടെ അലിഫ സംസാരികകുനനത നേർതത ഒരു സമൃതിയുടെ സൌജനയം പോലും നൽകാൻ നാം മടികകുനന ചിലതിനെകകുറിചചാണ, അതുകൊണടുതനനെ അലിഫിനറെ കവിതകൾ ഓർമമപപെടുതതലുകളാണ; നേരിനറെ സാകഷയവും. സനേഹവും...

read more

Details of വീണവരുടെ വേദം (Veenavarude Vedam) (Malayalam Poems)

Original Title
വീണവരുടെ വേദം (Veenavarude Vedam) (Malayalam Poems)
ISBN13
9788193021248
Edition Format
Paperback
Number of Pages
78 pages
Book Language
English
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

വീണവരുടെ വേദം (Veenavarude Vedam) (Malayalam Poems)

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

'വീണവരുടെ വേദ'തതിലൂടെ അലിഫ സംസാരികകുനനത നേർതത ഒരു സമൃതിയുടെ സൌജനയം പോലും നൽകാൻ നാം മടികകുനന ചിലതിനെകകുറിചചാണ, അതുകൊണടുതനനെ അലിഫിനറെ കവിതകൾ ഓർമമപപെടുതതലുകളാണ; നേരിനറെ സാകഷയവും. സനേഹവും കാരുണയവും അനുകമപയും നിറഞഞ ലോകം സവപനം മാതരമായിപപോവുമോ എനന വേവലാതി ഏതൊരു വായനകകാരനേയും പിൻതുടരും 'വീണവരുടെ വേദം' കടനനുപോകുമപോൾ. 'വീണവരുടെ വേദ'ത്തിലൂടെ അലിഫ് സംസാരിക്കുന്നത് നേർത്ത ഒരു സ്മൃതിയുടെ സൌജന്യം പോലും നൽകാൻ നാം മടിക്കുന്ന ചിലതിനെക്കുറിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അലിഫിന്റെ കവിതകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്; നേരിന്റെ സാക്ഷ്യവും.

സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ ലോകം സ്വപ്നം മാത്രമായിപ്പോവുമോ എന്ന വേവലാതി ഏതൊരു വായനക്കാരനേയും പിൻതുടരും 'വീണവരുടെ വേദം' കടന്നുപോകുമ്പോൾ.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip