มาโปรด Special Edition - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Jul 13, 2020
  • Published: 28.01.2019
  • Views: 148

Introduction

ชีวิตคูสำหรับผม คือการที ‘เรา' สองคนไดกาวเดินไปพรอม ๆ กัน ไดรวมทุกข รวมสุข เปนคูคิด...และคูชีวิตของกันและกัน ทวา...วันคืนทีไดอยูกับ ‘มาโปรด' นัน...

read more

Details of มาโปรด Special Edition

Original Title
มาโปรด Special Edition
Edition Format
Mass Market Paperback
Number of Pages
266 pages
Book Language
Thai
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

มาโปรด Special Edition

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

ชีวิตคูสำหรับผม คือการที ‘เรา' สองคนไดกาวเดินไปพรอม ๆ กัน ไดรวมทุกข รวมสุข เปนคูคิด...และคูชีวิตของกันและกัน ทวา...วันคืนทีไดอยูกับ ‘มาโปรด' นัน กลับทำใหผม...ไมไดรูสึกวาเราเปนคูชีวิตเลยสักนิด ผมเหมือนเปนแคของบางอยางทีเขาจำเปนตองมี เปนของ...ทีขาดหายไปไมได แตมีอยูกไมไดมีประโยชนอะไร ‘พีโปรด... ผมไมรูแลววาทุกวันนี ระหวางเรา มันยังเหลือความรักอยูไหม หรือมันแคความเคยชินทีเรามีกัน ชีวิตคู่สำหรับผม คือการที่ ‘เรา' สองคนได้ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน ได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นคู่คิด...และคู่ชีวิตของกันและกัน ทว่า...วันคืนที่ได้อยู่กับ ‘มาโปรด' นั้น กลับทำให้ผม...ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่ชีวิตเลยสักนิด ผมเหมือนเป็นแค่ของบางอย่างที่เขาจำเป็นต้องมี เป็นของ...ที่ขาดหายไปไม่ได้ แต่มีอยู่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ‘พี่โปรด... ผมไม่รู้แล้วว่าทุกวันนี้ ระหว่างเรา มันยังเหลือความรักอยู่ไหม หรือมันแค่ความเคยชินที่เรามีกัน แค่ความรู้สึกผูกพัน...แต่หัวใจเราไม่ได้รู้สึกต่อกันเหมือนเดิม แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้น...

พี่โปรดปล่อยผมไปได้หรือเปล่า ผมไม่อยากถูกพี่ขังด้วยคำว่ารักที่พี่ไม่ได้รู้สึกถึงมันต่อไปอีกแล้ว' ‘ปลื้มจะไปจากพี่ได้...ก็ต่อเมื่อเราตายจากกันไปเท่านั้น ...ตอนนี้ อย่าหวังให้มากเลย' // คำโปรยปกหลัง


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip