കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Oct 25, 2021
  • Published: 01.01.2019
  • Views: 159

Introduction

ഈ സമാഹാരതതിലെ എലലാ ലേഖനങങളും നാം നിതയജീവിതതതില അഭിമുഖീകരികകുനന പരശനങങളാണ സമരതഥമായി കൈകാരയം ചെയതിരികകുനനത. ഒരു സുഹൃതതിനോടെനന പോലെ ആതമാരതഥതയോടെ നമമോട സംവദികകുനന വാകകുകള . നരമതതില ചാലിചച വിമരശനങങള ,...

read more

Details of കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal

Original Title
കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal
Edition Format
Paperback
Number of Pages
158 pages
Book Language
Malayalam
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

ഈ സമാഹാരതതിലെ എലലാ ലേഖനങങളും നാം നിതയജീവിതതതില അഭിമുഖീകരികകുനന പരശനങങളാണ സമരതഥമായി കൈകാരയം ചെയതിരികകുനനത. ഒരു സുഹൃതതിനോടെനന പോലെ ആതമാരതഥതയോടെ നമമോട സംവദികകുനന വാകകുകള . നരമതതില ചാലിചച വിമരശനങങള , സനേഹം നിറഞഞ സാനതവനങങള .

നിങങളുടെ കാഴചപപാടുകള മാററിമറികകുനന പുസതകം ഈ സമാഹാരത്തിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും നാം നിത്യജീവിതത്തില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് സമര്‍ത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന പോലെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ . നര്‍മത്തില്‍ ചാലിച്ച വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ , സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ സാന്ത്വനങ്ങള്‍ .

നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുസ്തകം


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip