കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal - PDF free download eBook

  • Verified: Thu, Nov 21, 2019
  • Published: 01.01.2019
  • Views: 64

Introduction

ഈ സമാഹാരതതിലെ എലലാ ലേഖനങങളും നാം നിതയജീവിതതതില അഭിമുഖീകരികകുനന പരശനങങളാണ സമരതഥമായി കൈകാരയം ചെയതിരികകുനനത. ഒരു സുഹൃതതിനോടെനന പോലെ ആതമാരതഥതയോടെ നമമോട സംവദികകുനന വാകകുകള . നരമതതില ചാലിചച വിമരശനങങള ,...

read more

Details of കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal

Original Title
കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ | Kazhachappadukal
Edition Format
Paperback
Number of Pages
158 pages
Book Language
Malayalam
Ebook Format
PDF, EPUB

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Some brief overview of this book

ഈ സമാഹാരതതിലെ എലലാ ലേഖനങങളും നാം നിതയജീവിതതതില അഭിമുഖീകരികകുനന പരശനങങളാണ സമരതഥമായി കൈകാരയം ചെയതിരികകുനനത. ഒരു സുഹൃതതിനോടെനന പോലെ ആതമാരതഥതയോടെ നമമോട സംവദികകുനന വാകകുകള . നരമതതില ചാലിചച വിമരശനങങള , സനേഹം നിറഞഞ സാനതവനങങള .

നിങങളുടെ കാഴചപപാടുകള മാററിമറികകുനന പുസതകം ഈ സമാഹാരത്തിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും നാം നിത്യജീവിതത്തില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് സമര്‍ത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന പോലെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ . നര്‍മത്തില്‍ ചാലിച്ച വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ , സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ സാന്ത്വനങ്ങള്‍ .

നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുസ്തകം


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip