అంకితం - PDF free download eBook

  • Verified: Wed, Jul 15, 2020
  • Published: 15.01.2019
  • Views: 88

Introduction

అంకిత, ఎనిమిదేళల కురరాడు. 'ఇలాంటి కొడుకు తమకుంటే బావుండును' అని పరతీ తలలీ తండరి అనుకునేలాంటి అందమైన, చురుకైన కురరాడు. అటువంటి కురరాడికి ఒక సమసయ వచచింది.మొదటలో అది చాలా చినన సమసయ...

read more

Details of అంకితం

Original Title
అంకితం
Edition Format
Paperback
Number of Pages
304 pages
Book Language
Telugu
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

అంకితం

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

అంకిత, ఎనిమిదేళల కురరాడు. 'ఇలాంటి కొడుకు తమకుంటే బావుండును' అని పరతీ తలలీ తండరి అనుకునేలాంటి అందమైన, చురుకైన కురరాడు. అటువంటి కురరాడికి ఒక సమసయ వచచింది.

మొదటలో అది చాలా చినన సమసయ అనుకుననాడు అతడి తండరి. కానీ చూసతుండగానే అది పరవతంలా పెరిగిపోయింది. ఉపపెనలా కబళించివేయటానికి ముందుకు దూకింది.

అతడినీ అతడి తండరినీ రకషించగలిగేది ఆ పరిసథితులలో ఒకరే..అంకిత తలలికి తాళి కటటిన భరత. సెం అంకిత్, ఎనిమిదేళ్ల కుర్రాడు. 'ఇలాంటి కొడుకు తమకుంటే బావుండును' అని ప్రతీ తల్లీ తండ్రి అనుకునేలాంటి అందమైన, చురుకైన కుర్రాడు.

అటువంటి కుర్రాడికి ఒక సమస్య వచ్చింది. మొదట్లో అది చాలా చిన్న సమస్య అనుకున్నాడు అతడి తండ్రి. కానీ చూస్తుండగానే అది పర్వతంలా పెరిగిపోయింది.

ఉప్పెనలా కబళించివేయటానికి ముందుకు దూకింది. అతడినీ అతడి తండ్రినీ రక్షించగలిగేది ఆ పరిస్థితుల్లో ఒకరే..అంకిత్ తల్లికి తాళి కట్టిన భర్త. సెంటిమెంట్, అర్ట్రత, సస్పెన్స్ ల మేళవింపుల సంచలన రచయిత యండమూరి సంతకం 'అంకితం'.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip