ഉടല്‍രാഷ്ട്രീയം | Udal Rashtreeyam - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Jan 25, 2021
  • Published: 13.01.2019
  • Views: 143

Introduction

സതരീയുടെ ലൈംഗികത, പരണയം എനനിവയെ മുനനിരതതിയാണ ഉടലരാഷടരീയം എനന പരയോഗം. ഉടലിനെ നിഷകരുണം പിചചിചചീനതുനന ഒരു കാലതത ആതമസംഘരഷങങളുടെ ഒരു കടല തനനെ രൂപമെടുകകുനനു. ഈ കടലയാതര ദേശകാലങങളിലൂടെയാണ.ഭരതതാവ, കാമുകന,...

read more

Details of ഉടല്‍രാഷ്ട്രീയം | Udal Rashtreeyam

Original Title
ഉടല്‍രാഷ്ട്രീയം | Udal Rashtreeyam
ISBN13
9788184234381
Edition Format
Paperback
Number of Pages
159 pages
Book Language
Malayalam
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

ഉടല്‍രാഷ്ട്രീയം | Udal Rashtreeyam

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

സതരീയുടെ ലൈംഗികത, പരണയം എനനിവയെ മുനനിരതതിയാണ ഉടലരാഷടരീയം എനന പരയോഗം. ഉടലിനെ നിഷകരുണം പിചചിചചീനതുനന ഒരു കാലതത ആതമസംഘരഷങങളുടെ ഒരു കടല തനനെ രൂപമെടുകകുനനു. ഈ കടലയാതര ദേശകാലങങളിലൂടെയാണ.

ഭരതതാവ, കാമുകന, സുഹൃതത എനനീ സമസയകളിലൂടെ അത പൂരകമാകുനനു. അവള കാതതിരുനന ഒരു പുരുഷന വനനെതതിടുമപോള ഉടലരാഷടരീയം ചിടടപപെടുനനു. സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത, പ്രണയം എന്നിവയെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഉടല്‍രാഷ്ട്രീയം എന്ന പ്രയോഗം.

ഉടലിനെ നിഷ്‌കരുണം പിച്ചിച്ചീന്തുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആത്മസംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ ഒരു കടല്‍ തന്നെ രൂപമെടുക്കുന്നു. ഈ കടല്‍യാത്ര ദേശകാലങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഭര്‍ത്താവ്, കാമുകന്‍, സുഹൃത്ത് എന്നീ സമസ്യകളിലൂടെ അത് പൂരകമാകുന്നു.

അവള്‍ കാത്തിരുന്ന ഒരു പുരുഷന്‍ വന്നെത്തിടുമ്പോള്‍ ഉടല്‍രാഷ്ട്രീയം ചിട്ടപ്പെടുന്നു.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip