കടൽ വീട് | Katal Veetu - PDF free download eBook

  • Verified: Wed, Mar 03, 2021
  • Published: 07.01.2019
  • Views: 139

Introduction

സമീപഭൂതകാലങങളുടെ വിഭൂതികളെ അനുഭവ തീകഷണതയോടെ നോകകികകാണുനന എഴുതതുകാരൻ. വിസമൃതിയിൽ മറയകകപപെടട വിദൂരകാഴചകൾ ഒരു ദൂരധർശിനിയിൽ എനന പോലെ സമീപദൃശയങങളായിമാററുനന കഥയെഴുതതിനറെ രാസകരിയ. ഇനദുചൂഡൻ കിഴകകേടം...

read more

Details of കടൽ വീട് | Katal Veetu

Original Title
കടൽ വീട് | Katal Veetu
ISBN13
9788184235074
Edition Format
Paperback
Number of Pages
95 pages
Book Language
Malayalam
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

കടൽ വീട് | Katal Veetu

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

സമീപഭൂതകാലങങളുടെ വിഭൂതികളെ അനുഭവ തീകഷണതയോടെ നോകകികകാണുനന എഴുതതുകാരൻ. വിസമൃതിയിൽ മറയകകപപെടട വിദൂരകാഴചകൾ ഒരു ദൂരധർശിനിയിൽ എനന പോലെ സമീപദൃശയങങളായിമാററുനന കഥയെഴുതതിനറെ രാസകരിയ. ഇനദുചൂഡൻ കിഴകകേടം സമീപഭൂതകാലങ്ങളുടെ വിഭൂതികളെ അനുഭവ തീക്ഷ്ണതയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന എഴുത്തുകാരൻ.

വിസ്മൃതിയിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിദൂരകാഴ്ചകൾ ഒരു ദൂരധർശിനിയിൽ എന്ന പോലെ സമീപദൃശ്യങ്ങളായിമാറ്റുന്ന കഥയെഴുത്തിന്റെ രാസക്രിയ. ഇന്ദുചൂഡൻ കിഴക്കേടം


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip