ยิ่งเสี่ยง ยิ่งไม่พลาด Decision Making - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Jul 13, 2020
  • Published: 06.02.2019
  • Views: 96
    • Tags:

Introduction

เมือมองกันใหลึกและพิจารณากันใหดีเราจะพบวา ปัญหาอุปสรรคความไมราบรืนตาง ๆ ทีพบเจอ มักตามมาหลัง "ความพะวาพะวงในการตัดสินใจ" เมือเราไมเดดขาด กังวลกับสารพัดความนาจะเปนทีอาจเกิดขึน...

read more

Details of ยิ่งเสี่ยง ยิ่งไม่พลาด Decision Making

Original Title
ยิ่งเสี่ยง ยิ่งไม่พลาด Decision Making
Edition Format
Paperback
Number of Pages
208 pages
Book Language
Thai
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

ยิ่งเสี่ยง ยิ่งไม่พลาด Decision Making

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

เมือมองกันใหลึกและพิจารณากันใหดีเราจะพบวา ปัญหาอุปสรรคความไมราบรืนตาง ๆ ทีพบเจอ มักตามมาหลัง "ความพะวาพะวงในการตัดสินใจ" เมือเราไมเดดขาด กังวลกับสารพัดความนาจะเปนทีอาจเกิดขึน กทำใหทุกอยางสะดุดรวนไปหมด และเมือถึงตอนทายสุดทีตองเลือก ผลกกลายเปนวา การตัดสินใจเลือกของเราเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ ซึงนันกหมายความวา ผลลัพธทีตามมากแยไปเสียหมด เพราะคนเรามักวิตกกังวลวา การตัดสินใจแตละคร เมื่อมองกันให้ลึกและพิจารณากันให้ดีเราจะพบว่า ปัญหาอุปสรรคความไม่ราบรื่นต่าง ๆ ที่พบเจอ มักตามมาหลัง "ความพะว้าพะวงในการตัดสินใจ" เมื่อเราไม่เด็ดขาด กังวลกับสารพัดความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้น ก็ทำให้ทุกอย่างสะดุดรวนไปหมด และเมื่อถึงตอนท้ายสุดที่ต้องเลือก ผลก็กลายเป็นว่า การตัดสินใจเลือกของเราเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งนั้นก็หมายความว่า ผลลัพธ์ที่ตามมาก็แย่ไปเสียหมด เพราะคนเรามักวิตกกังวลว่า การตัดสินใจแต่ละครั้งจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในอนาคต สิ่งที่ตัดสินใจเลือกไปนั้น มัน "ถูก" หรือ "ผิด" กันแน่?!? ซึ่งนั่นเป็นการให้ความสำคัญที่ผิดอันดับไปอย่างน่าเสียดาย หนังสือ "ยิ่งเสี่ยง ยิ่งไม่พลาด" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "นาโอกิ โคะเซกิ" นักเขียนระดับ Bestseller ชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะพาผู้อ่านไปพบกับเทคนิคที่จะทำให้คุณอัศจรรย์ใจ จากการใช้ "4 เครื่องมือในการตัดสินใจ" ได้แก่ 1. Trade off 2.

แผนภูมิต้นไม้ 3. การคัดกรอง และ 4. ทฤษฎีเกม โดยเครื่องมือแต่ละชนิดก็มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งคุณสามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ที่พบเจอ แล้วคุณจะพบว่า "ยิ่งเสี่ยงมากเท่าไร...ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยิ่งไม่พลาด"


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip