My Sweet PA ตกหลุมร้าย เจ้านายตัวแสบ - PDF free download eBook

  • Verified: Sun, Jun 20, 2021
  • Published: 12.02.2019
  • Views: 200
    • Tags:

Introduction

เมือการกาวขึนรับตำแหนงของตระกูลเศวตฉัตรทำใหชีวิตเธอไมปลอดภัยอีกตอไป คุณหนูมินิแตหุนไมมินิอยางเธอเลยตองหาคนทีไวใจไดมาเคียงขาง และเขา...เทรนเนอรสุดแซบ จะตองตกเปนของเธอ เอย!...

read more

Details of My Sweet PA ตกหลุมร้าย เจ้านายตัวแสบ

Original Title
My Sweet PA ตกหลุมร้าย เจ้านายตัวแสบ
Edition Format
ebook
Number of Pages
304 pages
Book Language
Thai
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

My Sweet PA ตกหลุมร้าย เจ้านายตัวแสบ

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

เมือการกาวขึนรับตำแหนงของตระกูลเศวตฉัตรทำใหชีวิตเธอไมปลอดภัยอีกตอไป คุณหนูมินิแตหุนไมมินิอยางเธอเลยตองหาคนทีไวใจไดมาเคียงขาง และเขา...เทรนเนอรสุดแซบ จะตองตกเปนของเธอ เอย! ตองมาเปนผูชวยสวนตัวใหเธอ//เชดนำลายแปป >/< ฉายาหนวดฤๅษีไมไดมางายๆ นะครับ ผม...อธิป อดีตอาจารยพิเศษวิชาชีววิทยาทีมหาวิทยาลัยเศวตฉัตรซึงไมมีแฟนเปนตัวเปนตนมาสีปีจนเพือนๆ ตังฉายาให ตองมาตบะแตกเพราะผูหญิ เมื่อการก้าวขึ้นรับตำแหน่งของตระกูลเศวตฉัตรทำให้ชีวิตเธอไม่ปลอดภัยอีกต่อไป คุณหนูมินิแต่หุ่นไม่มินิอย่างเธอเลยต้องหาคนที่ไว้ใจได้มาเคียงข้าง และเขา...เทรนเนอร์สุดแซ่บ จะต้องตกเป็นของเธอ เอ้ย! ต้องมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้เธอ//เช็ดน้ำลายแปป >/< ฉายาหนวดฤๅษีไม่ได้มาง่ายๆ นะครับ ผม...อธิป อดีตอาจารย์พิเศษวิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยเศวตฉัตรซึ่งไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนมาสี่ปีจนเพื่อนๆ ตั้งฉายาให้ ต้องมาตบะแตกเพราะผู้หญิงเอาแต่ใจที่หุ่นกับชื่อไปคนละทางแบบนั้น...ไม่มีทางครับ...เงินมาผ้าหลุด?

...ไม่ครับ...ไม่ใช่ผะ...หา! เดือนละเท่าไหร่นะ?...// $_$ "ผมต้องการคุณจริงๆ" ร่างสูงแทรกตัวเข้ามาระหว่างขาเธอ ก้มจูบตรงสะดือบุ๋ม ใช้ลิ้นแหย่ลงไปเบาๆ ก่อนจะเคลื่อนริมฝีปากลงไป ขณะที่กระซิบถ้อยคำปลอบประโลมเธอ บอกเธอว่าเขาต้องการเธอมากแค่ไหนกับร่างกายแสนยั่วยวนนี้ ริมฝีปากร้อนๆ ของเขาหยุดอยู่ที่ต้นขาด้านในของเธอ หูแว่วเสียงสะอื้นปนเสียวซ่านจากปากเล็กเขาก็ลากลิ้นเข้าไปด้านในมากขึ้นจนถึงจุดอ่อนไหวของเจ้าตัว ประทับริมฝีปากร้อนๆ ลงไปอย่างแผ่วเบา สัมผัสอาการสั่นสะท้านของเธออย่างพอใจ "บอกผมสิว่าคุณเซ็กซี่แค่ไหน" เขากระซิบขอเสียงหวาน "มินซะ...เซ็กซี่ที่สุด" เสียงพร่ากระซิบตอบแล้วก็ต้องพ่นลมหายใจออกมาเมื่อเขาเม้มดูดตัวเธอเบาๆ "คุณเซ็กซี่เพื่อผมหรือเปล่า มินนี่" เขาถามอย่างเอาแต่ใจ มือร้อนกอบกุมอกเธอแล้วบีบนวดเคล้นคลึง "อะ อื้อ!" ตอบเสียงกระเส่า ร่างบางบิดส่ายจากความเสียวซ่าน นิ้วแกร่งไล้ลงมาตามเอวบาง ข้ามผ่านเข้ามาที่ต้นขาด้านใน กรีดแยกเธอ ลูบไล้เธอช้าๆ ก่อนจะยกปลายนิ้วที่เปียกชื้นของตัวเองแตะที่ลิ้น "อืม หวานนิดหน่อย" เขาเปล่งเสียงคำรามออกมาเบาๆ "อยากหวานกว่านี้ ผมขอชิมได้มั้ย" ถามพลางแตะนิ้วลงไปที่ตำแหน่งเดิม กดเน้น เลื่อนขึ้น-ลงอย่างยั่วเย้า "ดะ...ได้...ได้" คนถูกถามบิดตัวด้วยความเสียวซ่าน มือบางเกร็งจิกผ้าปูที่นอนแรงๆ เพื่อระบายอารมณ์เมื่อเขาแตะลิ้นลงมา ตวัดเลียดูดกลืนเธออย่างหิวกระหาย ปากบางเปล่งเสียงร้องกระเส่าออกมาเมื่อเขาขยับลิ้นรัวเร็ว แล้วความคับแน่นเล็กๆ ก็เกิดขึ้นเมื่อเขาสอดนิ้วเข้ามาอีกครั้ง คราวนี้มันลื่นไหลแต่คับแน่น นิ้วแกร่งขยับเข้าออกเร็วๆ ตามจังหวะลิ้น ความเครียดเกร็งก่อตัวที่ท้องน้อย แรงเสียดสีจากนิ้วเขาทำให้เธอแทบแตกสลาย


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip